Komunitní centrum

Komunitní centrum je zařízení, ve kterém dochází k setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Cílem projektu je začlenění osob z cílové skupiny do života v obci, jejich propojení s ostatními obyvateli a rozvoj sociálních a dalších klíčových kompetencí pro zapojení do společnosti, a to prostřednictví provozování aktivit komunitního centra.

NOVĚ:
od 1.12.2019 realizujeme druhý projekt
Operační program Zaměstnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011736

Aktivity komunitního centra

Sousedská setkávání: setkávání, na kterých dochází k zapojení cílové skupiny do přímého chodu komunitního centra. Na setkávání jsou sdělovány nápady cílové skupiny, které je možno v rámci komunitního centra realizovat, a dále jsou naplánovány kroky k jejich dosažení s maximálním zapojením cílové skupiny. Aktivita spojuje osoby dohromady, vede je efektivnímu využívání vlastních zdrojů a k řešení jejich problémů tak, aby dokázali hájit své zájmy a jednat v zájmu celku s ohledem na potřeby členů komunity.

Klub dětí a Kroužek rodičů: Klub dětí probíhá pravidelně minimálně 3x týdně a děti zde mohou smysluplně trávit svůj volný čas a učit se novým znalostem a dovednostem. Kroužek rodičů spoluvytváří aktivity pro své děti. Díky tomuto může dojít k vzájemnému propojení a posílení nejen uvnitř samotných rodin, ale rovněž i mezi sousedy a celou komunitou.

Osvětová sekce: nepravidelné vzdělávací bloky, akce, setkání se zastupiteli obce, státní policií. Přednášky právníka, psychologa, specialisty na drogovou problematiku a další dle potřeb a finančních možností projektu – vždy ve spolupráci a po dohodě s CS. Ekologické aktivity – třídění odpadu, úcta ke krajině, exkurze, přednášky, čištění lokality, naučení režimu placení odpadů, apod.

Burza oblečení: cílem akce je naučit občany, že nepotřebné věci není nutné dávat do popelnice, ale je možné jimi dále potěšit i další osoby, které nemusí mít dostatek prostředků k tomu, aby si nakoupili nové oblečení. Na akci se podílí PvSS a SP – 2x ročně.

Program Zaměstnanost: vzdělávání v minikurzech, jež se zabývají problematikou zaměstnanosti  a obsahující tyto kategorie: Teorie pro začátek, Životopis, Motivační dopis, malá/velká PROMĚNA, Kde a jak hledat práci, Výběrové řízení. Součástí programu je i exkurze do firem.

Počítačová gramotnost: Počítačová gramotnost je realizována pomocí minikursů „Práce na PC“ a podaktivitou „Veřejný – komunitní internet“. Minikurzy  jsou zajištěny externím lektorem, budou zacíleny na základní uživatelství a využití pro hledání zaměstnání.

Kulturní sekce: stmelující a volnočasová náplň KC pro všechny členy komunity – možnost setkávání, poznávání, vzdělávání se, procvičování kognitivních funkcí apod. Jedná se o divadelní kroužek – nastudování her a skečů, jež budou využity jako program na akce a besídky. Taneční kroužek a hudební kroužek vedený samotnými členy komunity ve spolupráci. Vzájemné vyměňování zajímavých dovedností v klubu dětí i v kroužku rodičů – šití, malování, výtvarné aktivity, recepty, háčkování, prezentace výrobků – výstavy, výzdoba prostor apod.).

Menu