Poradna spolku Tulipán

Nová adresa poradny Spolku Tulipán:
Těrlická 1257
735 35, Horní Suchá

Nová otevírací doba

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

9:00–12:00

8:00–12:00

9:00–12:00

8:00–12:00

8:00–12:00

12:30–15:30

s

12:30–15:30

12:30–14:30

s

Adresa poradny:
Těrlická 1257
735 35, Horní Suchá

Zodpovědný vedoucí pracovník:
Bc. Tereza Sadok, DiS.

608567552

spolek.tulipan@seznam.cz

Jedná se o sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Posláním Poradny Spolku Tulipán je podporovat uživatele z cílové skupiny v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně a samostatně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to prostřednictvím informací, rad a další aktivní pomoci.

Stejně jako v předchozích letech, také v roce 2019 finančně podpořili Poradnu Spolku Tulipán obec Horní Suchá a Moravskoslezský kraj. Za jejich finanční pomoc jim srdečně děkujeme.

Oblastmi pomoci a podpory jsou především

Cílem služby je dobře informovaná osoba, která zná svá práva a povinnosti a tyto své znalosti umí vyjádřit a účinně použít při řešení své nepříznivé sociální situace, a to s maximálním využitím jejich vlastních dovedností, znalostí, schopností a jejího možného potenciálu.

Principy, podle kterých se řídí poskytování služby, jsou:

Služba je poskytována uživatelům bezplatně a to z principu, že každý občan má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků. Od uživatele se nepřijímají žádné finanční dary.

Všechny informace, které se od uživatele služby pracovník dozví, včetně toho, že využívá službu, není nikde šířeno bez uživatelova výslovného souhlasu. Po celou dobu poskytování služby může uživatel vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, osobní plány a sociální situaci. Každý uživatel a jeho nepříznivá sociální situace vyžaduje jiný postup při řešení, nelze tedy aplikovat všeobecné postupy a srovnávat případ s jinými předchozími.

Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno.

Pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, a to ani při sporu, např. v rodině ani při sporu s institucí. Služby Poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory či politickým nebo náboženským přesvědčením poradce.

Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

Uživatelé jsou podporováni k samostatném jednání, aby se nestali závislými na poskytované službě. 

Cílová skupina

Poradna Spolku Tulipán poskytuje službu těmto cílovým skupinám:

Pracovníci služby odborného sociálního poradenství nejsou schopni poskytnout své služby těmto skupinám osob:

Poskytování služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškovou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, vnitřními pravidly pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství a je v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků a dalšími vnitřními pravidly Spolku Tulipán.

Poradna Spolku Tulipán nenahrazuje odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, daňové, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, důchody, neposkytuje odborné služby klinických psychologů, advokátů, rodinných poradců. Poradna neradí v komerčních záležitostech.

V roce 2018 poskytla obec Horní Suchá finanční podporu Spolku Tulipán na projekt:

Tulipán(y)i pro děti z Horní Suché

Poradnu Spolku Tulipán v roce 2016, 2017, 2018, 2019 a taktéž v roce 2020 finančně podpořili:

Obec Horní Suchá

Moravskoslezský Kraj

Close Menu