Potřebujete poradit ZDARMA v následujících oblastech?

 • sociální dávky: dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky a výhody pro zdravotně postižené osoby
 • sociální pomoc, pojištění: nasměrování klienta na vhodné navazující sociální služby a komunikace s těmito, problematika invalidních důchodů a starobních důchodů (mimo jejich výpočet)
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost: pomoc s hledáním vhodného zaměstnání příp. rekvalifikace, práva a povinnosti na straně zaměstnavatele a zaměstnance, problematika s ukončením pracovního poměru
 • bydlení: pomoc s hledáním vhodného bydlení, práva a povinnosti nájemce a pronajímatele, problematika ukončení nájemní smlouvy
 • rodina a mezilidské vztahy: problematika rozvodu a péče o děti včetně sepsání potřebných návrhů mimo vypořádání společného jmění manželů
 • finanční a rozpočtová problematika: uplatnění finančních nároků soudně i mimosoudně, dluhové poradenství, oddlužení dle insolvenčního zákona včetně samotného sepsání návrhu, sestavení rodinného rozpočtu
 • trestní právo: základní informace o problematice trestního práva
 • ochrana spotřebitele: základní informace včetně možností odstoupení od smluv

Cílem služby je dobře informovaná osoba, která zná svá práva a povinnosti a tyto své znalosti umí vyjádřit a účinně použít při řešení své nepříznivé sociální situace, a to s maximálním využitím jejich vlastních dovedností, znalostí, schopností a jejího možného potenciálu.

Kontakty

Zodpovědný vedoucí pracovník:
Bc. Tereza Sadok, DiS.
tel.: +420 608 567 552
e-mail: spolek.tulipan@seznam.cz

Adresa:
Těrlická 1257
735 35, Horní Suchá

Otevírací doba:

PO: 09:00–12:00, 12:30–15:30
ÚT: 08:00–12:00
ST: 09:00–12:00, 12:30–15:30
ČT: 08:00–12:00
PÁ: 08:00–12:00

Podívejte se na video o oddlužení

Principy, které při poradenství dodržujeme

 • Bezplatnost

Služba je poskytována uživatelům bezplatně a to z principu, že každý občan má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků. Od uživatele se nepřijímají žádné finanční dary.

 • Diskrétnost a možnost být anonymní

Všechny informace, které se od uživatele služby pracovník dozví, včetně toho, že využívá službu, není nikde šířeno bez uživatelova výslovného souhlasu. Po celou dobu poskytování služby může uživatel vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

 • Individuální přístup

Pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, osobní plány a sociální situaci. Každý uživatel a jeho nepříznivá sociální situace vyžaduje jiný postup při řešení, nelze tedy aplikovat všeobecné postupy a srovnávat případ s jinými předchozími.

 • Respektování svobodné vůle uživatele

Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno.

 • Nestrannost

Pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, a to ani při sporu, např. v rodině ani při sporu s institucí. Služby Poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory či politickým nebo náboženským přesvědčením poradce.

 • Nezávislost

Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

 • Podpora samostatnosti

Uživatelé jsou podporováni k samostatném jednání, aby se nestali závislými na poskytované službě.

Pro koho je poradenství určeno?

Poradna Spolku Tulipán poskytuje službu těmto cílovým skupinám:

 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnické menšiny
 • rodiny s dětmi
 • senioři

Pracovníci služby odborného sociálního poradenství nejsou schopni poskytnout své služby těmto skupinám osob:

 • Osobám mimo vymezenou cílovou skupinu
 • Osobám se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, hluchoněmým a hluchoslepým, kteří v rámci svých komunikačních dovedností nejsou schopny formulovat svou zakázku

Poskytování služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškovou 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, vnitřními pravidly pro poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství a je v souladu s Etickým kodexem sociálních pracovníků a dalšími vnitřními pravidly Spolku Tulipán.

Poradna Spolku Tulipán nenahrazuje odborné poradny a nemá výkonnou pravomoc. Neposkytuje právní poradenství, daňové, není odborným pracovištěm sociální péče, nestanovuje sociální dávky, důchody, neposkytuje odborné služby klinických psychologů, advokátů, rodinných poradců. Poradna neradí v komerčních záležitostech.

Jedná se o sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Posláním Poradny Spolku Tulipán je podporovat uživatele z cílové skupiny v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně a samostatně vyjádřit své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace, a to prostřednictvím informací, rad a další aktivní pomoci.

Stejně jako v předchozích letech, také v roce 2019 finančně podpořili Poradnu Spolku Tulipán obec Horní Suchá a Moravskoslezský kraj. Za jejich finanční pomoc jim srdečně děkujeme.

V letech 2020 a 2021 podpořila poradnu obec Horní Suchá.

Menu