O nás

Náš tým

Jelikož se nás mnoho lidí ptá, proč se jmenujeme Tulipán a ne třeba Narcis, rozhodli jsme se vám sdělit jistě reálnou příhodu o vzniku našeho názvu. Tady tedy je:
 
Jednoho deštivého jarního odpoledne se sešlo několik žen u skleničky vína a začaly si povídat tak nějak o životě.
I jednu z nich napadlo, že by nebylo vůbec od věci, kdyby si založily vlastní neziskovku. Všechny byly tímto nápadem okouzleny a postupně během dvou minut si mezi sebou zcela demokraticky – pouze za pomocí lehkých donucovacích prostředků (pěstí, nožů a mačet – čím vyšší funkce, tím mocnější zbraň) – rozdělily funkce. Pak se dohodly, k čemu jejich organizace bude sloužit – budou pomáhat potřebným. Ale co název? Ne, nebudou se přece jmenovat Vzájemná symbióza, to zní divně. Tak tedy jak? Rychlá rota? Bláznovství! Tak rychlé přece nejsou! Náhle povstala jedna z nich, zavřela oči a jakoby v transu mluvila:  „Vidím louku plnou tulipánů, jejichž záře se až hvězd dotýká. Tam všem je dobře, jsou v bezpečí. Tam když přijdete, najdete člověka uprostřed, má v náručí tulipány. Jeden červený tulipán vám dá a vy do něj hovoříte o svých těžkostech, problémech, až domluvíte, již není jasně červený, ale vybledlý. Nasál do sebe vše, co jste potřebovali a vy se cítíte lépe.“ Nastalo ticho a najednou výkřik: TULIPÁN!!! Jak lehké, jak krásné, prostě skvělé!
A takto, naprosto prozaicky, vznikl název našeho spolku. 🙂 

Jsme Spolek Tulipán, který je malou, lokální neziskovou organizací s působností v obci Horní Suchá.

Posláním Spolku Tulipán je zejména:

 • Pomoc a podpora osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci způsobené např. dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužeností, nízkým vzděláním, nedostatečným příjmem, zdravotním stavem. Tyto osoby chceme podpořit při hledání řešení jejich nepříznivé situace, a to tak, aby se tato zlepšila, změnila nebo neprohloubila a to prostřednictvím využití jejich vlastního potenciálu a možností, které nabízí jejich okolí.
 • Zvýšení právního povědomí u osob tak, aby znaly svá práva, ale rovněž i povinnosti a uměly s nimi účinně pracovat v rámci řešení své sociální situace.
 • Podpora prevence vzniku sociálního vyloučení a jeho prohlubování.

Poskytujeme sociální služby a odborné sociální poradenství.

Statutární orgán
Vanda Holubová, předsedkyně Výboru Spolku Tulipán, vedoucí komunitního centra
Telefon: 603 500 390


Klotilda Gáborová, místopředsedkyně Výboru Spolku Tulipán

Mgr. Igor Malík
telefon: 732 425 046
sociální pracovník

Bc. Tereza Sadok, DiS
telefon: 608 567 552

Eva Lehotská
externí účetní

Ochrana osobních údajů – informace o zpracovávání osobních údajů

Spolek Tulipán, se sídlem Centrum 329/5, Horní Suchá, 735 35, IČ 70623589 je správcem
osobních údajů a to v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Spolek Tulipán tímto informuje o základních principech, na základě kterých zpracovává

osobní údaje, přičemž tyto zpracovává pouze na nezbytnou dobu.

Spolek Tulipán se tímto hlásí ke Kodexu chování Ministerstva práce a sociálních věcí,
tzv. doporučenému postupu č. 02/2018 a ke svému internímu předpisu Pravidla
zpracování osobních údajů v organizaci. Tímto se společnost a její spolupracující
subjekty organizace připojují k dodržování uvedeného zákonného rámce.

V rámci nařízení GDPR se používají specifické pojmy a jazyk, kterými se vysvětlují jeho
základní zásady a procesy. Nejvýznamnějšími z nich jsou:

Osobní údaje – informace, vedoucí k označení fyzické osoby na základě určitého
identifikátoru (značky), např. jméno, příjmení, datum narození, ad.
Subjekt údajů – vždy fyzická osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.
Zpracování osobních údajů – vybrané operace s osobními údaji subjektu, např.
shromažďování, uchovávání a předávání.
Správce – osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.
Zpracovatel – každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.
Třetí strana (také příjemce) – osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je
oprávněna tyto údaje zpracovávat.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH ÚČELECH,
KATEGORIÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A DOBĚ JEJICH UCHOVÁNÍ:

Zpracovatelé osobních údajů jsou všichni pracovníci organizace a, spolupracující subjekty a
vybraní dodavatelé služeb organizace – dodavatel spojů, webových stránek, externího
účetnictví, atd. Správce zpracovává pouze osobní údaje, než jsou nutné pro poskytování svých
služeb a které vyplývají z platných právních předpisů, zejména pak ze zákona č. 108/2006
Sb., zákona o sociálních službách, ze zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a dalšími souvisejícími zákony.

Zpracování osobních údajů se v organizaci opírá o základní zásady zpracování, kterými
jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelem, minimalizace údajů,
přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost. Tyto zásady slouží jako hlavní vodítka
pro procesy shromažďování, zpracovávání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů a
zároveň jako hlavní kontrolní mechanismy souladu organizace s GDPR.
Zpracování osobních údajů se týká:

 • zaměstnanců,
 • dobrovolníků, studentů, stážistů,
 • uchazečů o zaměstnání,
 • uživatelů sociálních služeb a jiných nabízených služeb,
 • zájemců o služby,
 • dalších institucí a to na základě smluvních vztahů.

Osobní údaje uchovává Správce osobních údajů jen po nezbytně nutnou dobu, která je
stanovená zákonem nebo skartačním řádem jako vnitřním předpisem.

Práva osob
V případě, že osoba spadá do výše uvedených kategorií osob, která podléhá zpracování
osobních údajů, máte následující práva:

 • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům, jež jsou zpracovávány Správcem osobních údajů,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
 • požadovat vymazání svých osobních údajů, jež byly zpracovány Správcem osobních údajů, případně požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem,
 • požadovat přenositelnost nebo nepřenositelnost osobních údajů, které byly poskytnuty,
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

V případě, že je zpracování osobních údajů podmíněno předchozím souhlasem se
zpracováním, má osoba právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Upozornění:
Správce může z právního titulu oprávněného zájmu bez nutnosti souhlasu pořizovat
fotografické, vizuální a audio záznamy pro potřeby své prezentace na webových stránkách a
propagačních materiálech. Zároveň se ale varuje identifikaci subjektů údajů tím, že
k uvedeným záznamům neuvádí žádné další osobní údaje subjektů. V případě požadavků
oprávněných třetích stran (např. donátorů) na povinnost dokumentace služeb a návazných
činností s identifikací osobních údajů bude se subjekty údajů sepsán souhlas.

Zodpovědná osoba: Vanda Holubová
e-mail: kctulipan@seznam.cz

Close Menu