ŽÁDOST O DOPLATEK NA BYDLENÍ

Co k žádosti potřebuji?

Průkaz totožnosti u každé osoby.

Rodný list u dětí do 15 let, nebo pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.

Tiskopis vyplníte spolu s žádostí o doplatek na bydlení: Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru).

Nájemní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o poskytování sociálních služeb apod.

Evidenční list k bytu, zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu a plyn a ostatní paliva“.

 

Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:

  • Potvrzení o studiu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce nebo dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo
  • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.

Pro každou osobu tiskopis: Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech.

Pro každou osobu tiskopis: Doklad o výši měsíčních příjmů za tři kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je podávána žádost o přiznání dávky.

 

Další formuláře, které vyplníte podle své situace:

 

Pro každou osobu, která má bankovní účet, výpis z tohoto účtu.

Doklad o přiznání starobního důchodu (bylo-li zaškrtnuto toto pole).

Průkaz mimořádných výhod ZTP/P (držitel tohoto průkazu).

Pro každou osobu, která je dlouhodobě nemocná, tiskopis: Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.

Doklad o přiznání stupně invalidity (bylo-li zaškrtnuto toto pole).

Potvrzení o nutnosti dietního stravování (bylo-li zaškrtnuto toto pole).

Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění platné k poslednímu dni měsíce, předcházejícímu měsíci podání žádosti (bylo-li zaškrtnuto toto pole).

Pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o této neschopnosti (neschopenku) nebo tiskopis: Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.

Pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek.

Pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného.

Formulář naleznete na stránkách: www.mpsv.cz

1) vyberete záložku formuláře, kde si zvolíte o jakou dávku chcete žádat

2) kliknete na formulář a potvrdíte možnost vyplnit formulář samostatně

3) vyplníte formulář

 

 

 

 

4) Po vyplnění zvolíte možnost vytisknout/uložit

5) Uložíte si dokument, který pošlete emailem spolu s fotkami(všemi doklady) své pracovnici na úřadu práce

Napsat komentář

Close Menu